BELEDİYE İTFAİYE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

            Amaç

           

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, belediye itfaiye teşkilatının kuruluş, görev, çalışma usul ve esasları, çalışanların görevleri, memurluğa alınması için taşımaları gereken nitelikler, görevde yükselme esasları, alacakları mesleki  eğitimleri,  giyecekleri kıyafet ve kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim esaslarını  düzenlemektir.

 

            Kapsam

           

Madde 2 - Bu Yönetmelik tüm belediye itfaiyelerini kapsar.

 

            Hukuki Dayanak

 

Madde 3 - Bu Yönetmelik; 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5272 Sayılı Belediye Kanunun ilgili hükümlerine göre hazırlanmıştır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Tanımlar, Kuruluş ve Gönüllü İtfaiyecilik

         

            Tanımlar

   

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

 

Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,

 

Büyükşehir Belediyesi: 5216 Sayılı Kanunla kurulan belediyeleri,

 

Belediye: 5272 Sayılı Kanunla kurulan belediyeleri,

 

Belde : Belediyesi bulunan yerleşim yerini,

 

İtfaiye: 5216 ve 5272 Sayılı Kanunlara dayanılarak kurulan belediye itfaiyelerini,

 

İtfaiye Birim Amirliği : Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen birimleri,

 

Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,

 

Değerlendirme  Formu: Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren form,

 

Görevde Yükselme Sınavı : Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

 

KPSS : Kamu Personeli Seçme Sınavını,

 

İfade eder.

 

             Kuruluş

           

Madde 5- Belediye itfaiye teşkilatı,

 

a)            Büyükşehir belediyelerinde “İtfaiye Daire Başkanlığı”,

b)            İl belediyeleri ile nüfusu 30.000’den fazla olan  diğer belediyelerde “İtfaiye Müdürlüğü”,

c)            Nüfusu 10.000-30.000 arasında olan  belediyelerde “İtfaiye Amirliği”,

d)            Nüfusu 5.000-10.000 arasında olan belediyelerde “İtfaiye Başçavuşluğu”,

e)            Nüfusu 5.000’e kadar olan belediyelerde “İtfaiye Çavuşluğu”,

 olarak ilgili belediye meclisinin kararı ile kurulur.

 

            Gönüllü İtfaiyecilik

 

Madde 6- İtfaiye Teşkilatı kurulmamış olan  belediyelerde veya İtfaiye teşkilatı kurulmuş olmakla beraber  İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan belediyelerde kurulacak  Gönüllü İtfaiye Teşkilleri belediyelerce teşvik edilir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İtfaiye Teşkilatının  Görevleri, Çalışma düzeni ve saatleri

 

İtfaiye Teşkilatının Görevleri

 

Madde 7 - Belediye İtfaiye Teşkilatının görevleri aşağıda belirtilmiştir.

 

a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

 

b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma vb. durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yürütmek,

 

c) Su baskınlarına müdahale etmek,

 

d) Doğal afetler ve olağanüstü durumlar sonucu oluşan enkaz ve çöküntüler altında can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak,

 

e) 2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddelerinde itfaiye teşkilatına verilen  görevleri yapmak,

 

f) 18 Temmuz 1964 tarih ve 11757 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6/3150 Karar Sayılı “Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğü” gereğince kurulan İtfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, NBC (Nükleer, Biyolojik, Kimyasal) maddeleri ile kirlenmelerde dekontaminasyon (temizleme) işlerine yardımcı olmak,

 

g) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak  aydınlatmak, alınacak önlemler konusunda eğitmek, bu konuda  örnek tatbikatlar yapmak,

 

h) Beldedeki Kamu ve Özel kuruluşlara  ait  itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye kuruluşlarının  personelinin  eğitim ve yetiştirilmelerine yardım etmek; bunların bina,   araç, gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere Yangın Yeterlilik Belgesi vermek ve  gerektiğinde bunları  yardıma çağırarak işbirliği yapmak,

 

ı) Belediye başkanının vereceği  yetki ile  belediye sınırları dışında görevleri ile ilgili olaylara müdahale etmek,

 

i) Beldedeki bacaları belediye meclisince tespit edilecek ücret karşılığında, temizlemek veya temizlettirmek, bacaları yangın yönünden  denetlemek,

 

j) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

 

k) Parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangın önlemleri yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü  izin ve ruhsatları vermek,

 

l) Belediye başkanının teklifi ve belediye meclisinin kararı ile verilen diğer görevleri yapmak.

 

Çalışma Düzeni ve Saatleri

 

Madde 8- İtfaiye hizmetleri, bayram ve genel tatil günleri de dahil, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Bu hizmetin görülmesinde itfaiye personeli postalar halinde 24 saat iş 48 saat istirahat veya 12 saat  iş 24 saat istirahat şeklinde düzenlenir.

 

Ancak, personel sayısı az olan itfaiyelerde 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir. Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydıyla ve bir sıra dahilinde personele 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 uncu maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün izin verilebilir.

 

Çalışma  saat  ve  şekilleri  belediyelerce  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci  maddesi gereğince Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alındıktan sonra uygulamaya konur.

 

Personelin fazla çalışması mevzuatına göre ücretle karşılanır.

 

Personel yetersizliği nedeniyle zorunlu olarak itfaiye hizmetlerinde 4857 Sayılı “İş Kanunu”  hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, yukarıda belirtilen çalışma şartlarından doğan  fazla çalışma ücreti, aynı kanunun  63 üncü maddesi gereği denkleştirme ilkesi uygulanarak   2 şer  aylık dilimlerde çalışılan süreye ait zamlı ücretleri ödenir.

           

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Personel Kadroları ve Unvanları, Yangın Personeli

 

Personel Kadro ve Unvanları

 

Madde 9-Belediye  itfaiye teşkilatı  personel  kadro ve unvanları; belediyenin statüsüne göre daire başkanı, şube müdürü, itfaiye müdürü, itfaiye müdür yardımcısı, itfaiye amiri,  itfaiye başçavuşu, itfaiye çavuşu, itfaiye onbaşısı, itfaiye eri unvanlı kadrolar ile hizmet için  gerekli görülecek diğer unvanlı kadrolar,     norm kadroya göre tespit edilerek ilgili belediye meclisi kararı ile ihdas edilir.

 

            Belediye İtfaiye  Yangın Personeli

 

            Madde 10-Belediye itfaiye teşkilatında çalışan personelden gördükleri hizmet, öğrenim ve yeterlilik esaslarına ve bulundukları rütbelere göre aşağıda belirtilen unvanlarda   bulunanlar yangın personelidir.  Bunlar bizzat yangın/olay yerinde bulunmak ve yangın/olaya müdahale etmekle sorumlu  ve görevlidirler.

 

a)      İtfaiye eri,

b)      İtfaiye onbaşısı,

c)      İtfaiye çavuşu,

d)      İtfaiye başçavuşu,

e)      İtfaiye amiri,

f)        İtfaiye müdür yardımcısı,

g)      İtfaiye Müdürü,

 

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

İtfaiye Personelinin  Görevleri

 

İtfaiye Birim Amirlerinin Görevleri

 

Madde 11- İtfaiye teşkilatında birim amiri olan; İtfaiye Daire Başkanı, İtfaiye Müdürü,   İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu ve İtfaiye Çavuşu   Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır, teşkilatın en yetkili amiridir. Başlıca görevleri şunlardır.

 

a)                  İtfaiye hizmetleri ile bu hizmetlerin sağlanması için destek veren faaliyetleri bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda ve itfaiye politikaları uyarınca planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Örnek-3 Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak/sağlatmak,

 

 

b)                 Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve  mesleki  bilgilerini geliştirmek,

 

 

c)                  Emrindeki personelin sicil amirliğini yapmak, personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,

 

d)                 Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği görevini yapmak,

 

e)                  Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutulmalarını , teknolojik gelişmelere göre takviye edilmesi ve yenilenmesini sürekli izlemek ve sağlamak,

 

f)                    İtfaiye hizmetleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

 

g)                  Beldede semtlere göre, yangına ve su kaynaklarına  ulaşım yolarını şehir haritası üzerinde belirlemek,

 

 

 

h)                 Günlük, aylık ve yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek, Aralık ayı sonu itibariyle “Kısmen veya Tamamen Yanan Yapılar ile Diğer Yangınlara Ait  İstatistik Çizelgesi” ni (Örnek-1) doldurtarak il/ilçe sivil savunma teşkilatına ve ilgili diğer yerlere göndermek,

 

ı)          Beldede ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konuşlanacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşa bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak

 

i)                    Beldenin uygun yerlerine itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak/sağlatmak,

 

j)                   Beldedeki Kamu ve özel kurumlara ait muvazzaf itfaiye teşkillerini denetlemek ve işbirliği sağlamak,olay vukuunda bu teşkilleri yardıma çağırmak, olay yerinde sevk , idare ve çalışmaya katılımlarını koordine etmek,

 

k)                 Beldede Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yangın güvenlik önlemlerini aldırmak, halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek ve denetlemek,

 

l)                    Beldenin gelişmesi nedeniyle  yeni itfaiye birimleri kurulması ve gelecekteki ihtiyaçlar için uygun arsa sağlanması çalışmalarını yürütmek,

 

m)                2002/4390 Karar Sayılı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” in ilgili maddeleri gereğince teşkilatlarına verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,

 

n)         Belediye Başkanının İtfaiye ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.

 

İtfaiye Müdür Yardımcısının Görevleri

 

Madde 12- Personelin eğitim ve yönetimini sağlamak, sorumluluk bölgesi içine giren semtlere ait yangına, su kaynaklarına ait ulaşım planlarını şehir haritası üzerinde belirlemek, grup personeli arasında iş bölümünü düzenlemek, araç ve gereçleri ,bahçe, bina ve tesisleri temiz ve her an göreve hazır durumda bulundurmak, Yangın İhbar Formu (Örnek-2) nu  düzenlettirerek yangının niteliğine göre yeterli kuvveti, ışıklı ve sesli ikaz sistemleriyle en kısa süre içinde olay yerine sevk ettirmek, grubun doğrudan müdahale ettiği her türlü olayı sevk ve idare etmek, birden fazla birimin müdahale ettiği olaylarda verilen görevi yapmaktır.

 

İtfaiye Başçavuşunun Görevleri

 

Madde 13- Birim  amiri olmayan İtfaiye Başçavuşları; araç ve gerecin bakımını, temizliğini, kullanmaya hazır durumda bulundurulmasını sağlar. Personelin  eğitim, disiplin ve yönetiminden, devam ve takibinden, yangın yerindeki düzen ve çalışmalardan, malzemelerin toplanmasından birinci derecede sorumludur. Üst amirin bulunmadığı durumlarda “ Olay Yeri Amiri” yetkisini kullanır ve sorumluluğunu taşır.

 

 

 

 

İtfaiye Çavuşunun Görevleri

 

Madde 14-Birim amiri olmayan İtfaiye Çavuşları; Başçavuşa bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı onbaşı ve erlerin eğitim ve yönetimini sağlar. Görevlerinde iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

 

İtfaiye Onbaşısının Görevleri

 

Madde 15-Çavuşa bağlı olarak görev yapar. Çavuşun en yakın yardımcısı olup emrindeki erlerin eğitimini  ve işbölümü yaparak uygulanmasını sağlar. Üst amirin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

 

İtfaiye Erinin Görevleri

 

Madde 16- Amirlerinin emrinde yangın söndürme, araç kullanma, arama kurtarma çalışmalarını yapan; itfaiye hizmet binası ile araç- gereç ve teçhizatın temizlik bakım ve  onarımını yapıp kullanan, aldıkları genel ve özel eğitime uygun itfaiye hizmetlerinde çalıştırılan  rütbesiz personeldir.

 

 

ALTINCI   BÖLÜM

 

Atamada Aranacak Temel Esaslar, Özel Şartlar, İstenecek Belgeler

 

İtfaiye Erinde Aranacak Temel Esaslar

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !